Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00 Cumartesi-Pazar KAPALI | +90 216 527 7 527 | +90 541 213 40 11 |
Ana Sayfa / GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Asist AWC Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“AWC”) olarak, Websitesimizi kullanan kullanıcıların gizliliğini korumak için bu politika yayınlanmaktadır. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), kullanıcıların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

İşbu Politika’nın amacı, AWC tarafından işletilmekte olan www.awc.com.tr internet Websitesisi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Websitesi” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Websitesi üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır) tarafından AWC ile paylaşılan veya AWC’nin, Kullanıcı’nin Websitesi’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 1. İşlenen Kişisel veriler

Aşağıda AWC tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

AWC, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Kullanıcı’nin Websitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Websitesi’nin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere AWC tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,AWC tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, AWC ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile AWC’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kullanıcı’nin açık rızası kapsamında, AWC, Veri Sahipleri’nin Websitesi üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Kullanıcı’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Kullanıcı’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı:

AWC, Kullanıcı’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için AWC’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. AWC, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Kullanıcı’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Websitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Asist AWC SAğlık Hizmetleri A.Ş. ve Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Websitesi üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Kullanıcınin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.awc.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında AWC tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. AWC, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. AWC’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.